Diese Webseite und die Angebote richten sich ausschliesslich an Nutzer in der EU.

3. Hovorte jazykom Reico

Štylistika Reico

 

Pri priamom predaji je komunikácia dôležitým kľúčovým prvkom. Jasná, jednoduchá a zrozumiteľná komunikácia je pre partnera ľahšie zapamätateľná.
Hlavnú úlohu tu zohráva rétorika, spôsob vystupovania a písomná komunikácia.

Štylistika upravuje jednotnú kultúru písania a hovorenia spoločnosti Reico na verejnosti.

Koncept štylistiky je základom jednotnej terminológie, a preto je záväzná pre všetky webové stránky spoločnosti Reico & Partner Vertriebs GmbH (reico-vital.com a reico-vertriebspartner.com), ako aj pre vlastné webové stránky obchodných partnerov.

 

Štylistika definuje:

 

 • konkrétne pojmy, ktoré by sa mali v zásade používať
 • abstraktné pravidlá, ktoré dávajú štylistike/komunikácii istý rámec
 • skratky a označenia
 • písomnú aj hovorenú komunikáciu v rámci spoločnosti a navonok

 


3.1. Názov značky

 

Úplný a správny názov spoločnosti znie Reico & Partner Vertriebs GmbH.
Správny spôsob písania spoločnosti Reico v súvislých textoch je  „Reico“. Iné spôsoby písania a vytváranie nových slov sú neprípustné.

 

 

Ako to urobiť správne:

 • Reico (je vždy samostatné slovo / bez spojovníka / nepíše sa veľkými písmenami)
 • Systémy Reico Vital
 • Reico & Partner Vertriebs GmbH

 


3.2. Spôsob písania / jazyková príručka
 

 • Používajte jednoduché, krátke vety, čitateľ si ich ľahšie zapamätá.
 • Venujte pozornosť správnemu písaniu názvu značky (pozri bod 3.1).
 • Základom pravopisu sú kodifikované pravopisné pravidlá.
 • Čísla do dvanásť sa píšu slovom, od 13 ako číslice.
 • Telefónne čísla: podľa DIN 5008 – napr. 01234 567890.

 


3.3. Definovanie pojmov

 

Tieto výrazy môžete používať:

 • Potravinárske suroviny: pri informáciách o zložkách našich výrobkov
 • Nezávislý obchodný partner spoločnosti Reico, partner spoločnosti Reico, expert systému Reico Vital: uvedenie vášho titulu (napr. na internete, na vizitkách, podpis v e-maily / liste, oznámenia na záznamníku)

 

Nasledujúce výrazy by sa nemali používať:

 • „Naše krmivo“

Lepšie je: „Krmivá Reico“ (jasná identifikácia, že ste obchodným partnerom a nie spoločnosťou Reico.)