Diese Webseite und die Angebote richten sich ausschliesslich an Nutzer in der EU.

Poučenie o odvolaní (zrušení)

Právo na odvolanie

Máte právo odstúpiť od tejto zmluvy do štrnástich dní bez uvedenia dôvodov.

Lehota na uplatnenie práva na odstúpenie od zmluvy je štrnásť dní,

  • pri jednorázových objednávkach odo dňa, kedy ste Vy alebo Vami poverená tretia osoba, ktorá nie je dopravcom, prevzali resp. prevzal tovar do fyzického vlastníctva.
  • pri objednávkach predplatného (kontinuálne dohody o dodávkach na dobu určitú) odo dňa, kedy ste Vy alebo Vami poverená tretia osoba, ktorá nie je dopravcom, prevzali resp. prevzal tovar do fyzického vlastníctva.

Ak si chcete uplatniť svoje právo na odstúpenie od zmluvy, musíte nás,

Reico & Partner Vertriebs GmbH
Zunftstr. 3
D - 86869 Oberostendorf
Tel. +49 (0) 8344-9210-0

E-Mail: info@reico-vital.de

Fax: +49 (0) 8344-9210-29,

o svojom rozhodnutí odstúpiť od tejto zmluvy informovať prostredníctvom jasného vyhlásenia (napr. listom zaslaným poštou, faxom alebo e-mailom). Môžete použiť priložený vzor odstúpenia od zmluvy, ktorý ale nie je povinný. Pre dodržanie lehoty na uplatnenie práva na odstúpenie od zmluvy je postačujúce, ak zašlete oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy pred uplynutím lehoty na uplatnenie tohto práva.

Tu nájdete formulár na zrušenie vzorky!

Následky odvolania

V prípade,že odstúpite od tejto zmluvy, uhradíme Vám všetky platby, ktorésme od Vás obdržali, vrátane nákladov na dodanie (s výnimkou dodatočných nákladov vyplývajúcich z toho, že ste si vybrali iný spôsob doručenia, než nami ponúkané výhodné štandardné dodanie), bezodkladne, najneskôr však najneskôr do štrnástich dní odo dňa, v ktorý sme obdržali Vaše oznámenie o odstúpení od tejto zmluvy.

Pri navrátení peňazí používame rovnakú platobnú metódu, ktorú ste použili pri pôvodnej transakcii, pokiaľ nebolo výslovne dohodnuté inak; v žiadnom prípade Vám nebudú účtované poplatky za takéto vrátenie.

Tovar musíte poslať alebo odovzdať firme Reico bezodkladne a v každom prípade najneskôr do štrnástich dní odo dňa, v ktorý ste nás informovali o zrušení tejto zmluvy. Lehota je zachovaná, ak odošlete tovar pred uplynutím lehoty štrnástich dní.

Doplňujúca poznámka:

Kúpna zmluva sa považuje za uzatvorenú vtedy, keď potvrdíme Vašu objednávku alebo Vám vyexpedujeme tovar.