Diese Webseite und die Angebote richten sich ausschliesslich an Nutzer in der EU.

Podmienky spoločnosti  Reico & Partner Vertriebs GmbH

Všeobecné obchodné podmienky firmy Reico & Partner Vertriebs GmbH
1. Úhrada nákladov pri zasielaní
Kupujúci znáša za zaslanie tovaru paušálne prepravné náklady vo výške € 5,00 v Nemecku, resp. € 6,80 v Rakúsku, Taliansku, Poľsku, Holandsku a na Slovensku. Vo zvyšku platia údaje v cenníku alebo v onlineshope.
2. Výhrada vlastníctva
Tovar ostáva až do jeho úplného zaplatenia vlastníctvom predávajúceho.
3. Dodávka
Čiastkové dodávky sú prípustné, pokiaľ sú v súvislosti s danýmkupujúcim možné.
4. Nároky z chýb
Platia zákonné ustanovenia.
5. Platobné podmienky
Úhrada kúpnej ceny je v plnom rozsahu splatná po dodávke. V prípade výskytu chýb neprináleží kupujúcemu právo na zadržanie, pokiaľ toto nie je v primeranom pomere k chybám a predbežným nákladom dodatočného plnenia (najmä odstránenia chýb). V prípade upomienky bude splatný manipulačný poplatok vo výške € 5,00 za každý upomínací list.
6. Vyrovnanie
Kupujúci môže vykonať vyrovnanie len s takými pohľadávkami, ktoré sú nesporné alebo právoplatne určené.
7. Iné
Platí právo Spolkovej republiky Nemecko. Platí to aj v prípade objednávky zo zahraničia alebo dodávky do zahraničia.
Pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy Vám vrátime uhradené poplatky za dopravu. Budete znášať len náklady na spiatočnú prepravu objednaného a nami bez závad dodaného tovaru.
Ak by sa nejaké z vyššie uvedených ustanovení stalo neúčinným alebo neplatným, nastúpi na jeho miesto taká zákonná úprava, ktorá sa najviac približuje hospodárskemu účelu neúčinného alebo neplatného ustanovenia. Účinnosť ustanovení vo zvyšku zostáva nedotknutá. V zodpovedajúcom zmysle toto platí pre medzeru v úprave.